WebDesign Anamedo®

Marketing chytře s Annou

WebDesign Anamedo ®

Webové stránky ▪ Marketing ▪ Sociální sítě

Vybrané a všeobecně platné informace

 • Soukromí můžeme definovat, jako právo člověka zadržovat informace o své osobě

 • General Data Protection Regulation obecné nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti (GDPR)

 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zákon o zpracování osobních údajů (pouze doplňkový) nabyl účinnosti
  od 25. května 2018


 • Za osobní údaj byla již v Úmluvě č.108 (28. ledna 1981) považována jakákoliv informace týkající se identifikované nebo
  identifikovatelné osoby (subjektu údajů).Definice osobního údaje platí i dnes


 • Identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor:

  • obecně známé identifikační údaje: 
   • jméno,
   • příjmení,
   • adresa bydliště,
   • datum narození,
   • identifikátor fyzické osoby (rodné číslo) nepatří mezi citlivé údaje, primárně slouží jako identifikátor
    v informačním systému evidence obyvatel, rodné číslo lze používat pouze dle zákonných podmínek.

  • další identifikační údaje:
   • jeden či více zvláštních prvků této fyzické osoby:
   • fyzické,
   • fyziologické,
   • genetické,
   • psychické,
   • ekonomické,
   • kulturní,
   • společenské identity.
   • pracovní pozice,
   • údaj o platu nebo odměnách,
   • posouzení bonity klienta finančním subjektem,
   • siťový identifikátor (zejména IP adresa)
   • personalizovaná e-mail adresa,
   • historie prohlížení internetových stránek
   • a jiné ....

  • zvláštní kategorie osobních údajů:
   • rasový a etnický původ,
   • politické názory,
   • náboženské vyznání,
   • filozofické přesvědčení,
   • členství v odborech,
   • o zdravotním stavu,
   • o sexuálním životě,
   • o sexuální orientaci,
   • genetické a biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace.

 • Osobními údaji nejsou údaje o právnických osobách Údaje o členech statutárních orgánů či společníků jsou
  osobními údaji konkrétních fyzických osob.


 • Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace, která je prováděna s osobními údaji s pomocí nebo bez pomoci
  automatizovaných postupů:

  • shromažďování,
  • zaznamenávání,
  • uspořádání,
  • strukturování,
  • uložení,
  • přizpůsobení,
  • pozměnění,
  • vyhledání,
  • nahlédnutí,
  • použití,
  • zpřístupnění přenosem,
  • šíření,
  • seřazení,
  • omezení,
  • výmaz,
  • zničení.

 • Anonymní informace jsou údaje,mezi nimiž neexistuje pouto se subjektem údajů a toto pouto nemůže být nikým
  jiným obnoveno.


 • Pseudonymizované údaje zpracované osobní údaje, které již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu bez
  použití dodatečných informací, které jsou uchovávány odděleně.Nahlíží se na ně jako na osobní údaje


 • Princip odpovědnosti správce Je povinností správce, aby zavedl vhodná technická a organizační opatření,
  aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Obecným nařízením


 • Přístup založený na riziku Aplikace je vázána pouze na určitý druh rizikovosti zpracování osobních údajů. Některé
  povinnosti se nebudou dotýkat některých správců a to tehdy, nebude-li zpracování osobních údajů, které provádějí,
  představovat riziko pro práva a svobody subjektů údajů.

Rychlá navigace